بسان رود که در نشیب دره سر به سنگ می زند، رونده باش (هوشنگ ابتهاج)